ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมที่ 1 ข้อ 1.2 ประชุมทำ MOU ในระดับจังหวัด

- ดำเนินงานวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เตรียมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่เป้าหมาย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรม อว. ส่วนหน้า จากในการประชุมครั้งที่ 2/2564 - วันที 18 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยโครงการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมปรึกษาวิจัย ในกระบวนการทำงาน วิธีการพัฒนาครัวเรือนยากจนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อค้นหาและสอบทาน วิเคราะห์สาเหตุความยากจน นำไปสู่การพัฒนาโมเดลและรูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่น และได้มีการประชุมเตรียมการในการจัดทำ MOU โดยจะมีการทำ MOU ร่วมกันในเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมหยางฉือ สวพ.

อ่านต่อ...
วันที่สร้าง: 20 เม.ย. 2565, 10:05
กิจกรรมที่ 1 ข้อ 1.1 ประชุมเตรียมทำ MOU/ รับฟังความคิดเห็นจากภาคีในระดับจังหวัด

- ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดยะลา จำนวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในที่ประชุม และได้นำเสนอโครงการ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา” ในวาระเพื่อทราบ วาระที่ 4 และหารือแนวทางการดำเนินโครงการในระดับจังหวัด โดยการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและแนวทางการบูรณนาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนใหญ่การพัฒนาจังหวัดยะลา ตามนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลาง จังหวัดยะลา และนำเสนอในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ หัวข้อที่ 4.3 รายงานการดำเนินงานในโครงการฯ การพัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือในระดับพื้นที่ การพัฒนาระบบสำรวจ ค้นหา สอบทานข้อมูลคนจน และการพัฒนาระบบไกการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบ ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผ่าน VDO Conference เป็นวาระเร่งด่วน เพื่อกำหนดแนวทางการประเมินระดับตำบล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ครั้งที่ 4 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน VDO Conference นำเสนอในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ หัวข้อที่ 4.5 รายงานผลการดำเนินงานในโครงการฯ การเลือกพื้นที่นำร่องใช้นวัตกรรมแก้จน และพัฒนาระบบการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผ่าน VDO Conference เรื่องการจัดเวทีถอดบทเรียนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมระดับตำบลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างราแก้วให้ประเทศ และกิจกรรมเวทีคืนข้อมูล SROI/TSI/USI และวิเคราะห์ GAP Analysis โดยใช้ข้อมูลจากระบบ PBM - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงจังหวัด (ศจพ.จ) จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีอาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณุปการ ร่วมประชุม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลดความเลื่อมล้ำ และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยใช้ข้อมูล TPMAP ทั้ง 5 มิติ ซึ่งจังหวัดยะลามีคณะอนุกรรมการฯ รับผิดชอบทั้ง 5 มิติ โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะฯ และได้นำเสนอโครงการ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา” ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ในหัวข้อที่ 3.4 แผนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง (ศจพ.ทน./ทม.) จังหวัดยะลา ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเลื่อมล้ำ พร้อมกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญพอเพียง โดยกำหนดใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)

อ่านต่อ...
วันที่สร้าง: 20 เม.ย. 2565, 10:01