ข่าวประชาสัมพันธ์


เสวนาในหัวข้อเรื่อง “ทำไมยอมจน ทำไมยากจน”

กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือในระดับพื้นที่ ในหัวข้อเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดยะลา โดยบูรณาการ องค์ความรู้ที่หลากหลายด้านวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกังสดาล ชั้น 2 โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านต่อ...
วันที่สร้าง: 10 พ.ค. 2565, 14:03